งานรับนักเรียน

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประกาศกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ไฟล์นามสกุล .pdf