งานรับนักเรียน

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียน เรื่องรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียน เรื่องรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ไฟล์นามสกุล .pdf